Manocanh Nữ, đầu trứng, mặt mù, dáng đứng xuôi tay

Category: