Manocanh nhung Nữ, có thể ghim kim lên thân – Hàng nhập ASR044