Manocanh Nữ thân quấn chỉ đỏ, chân sắt, nắp chụp inox