Manocanh thiết kế ghim kim, không đầu, chân gỗ, nhiều màu